พิมพ์ข้อมูลที่นี่ค่ะ

17 มี.ค. 54 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดงานจบหลักสูตร ป.6

          

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน จัดพิธีจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) โดยในปีนี้มีจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรรวมทั้งหมด 187 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 45 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 142 คน โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จำนวน 75 คน โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) จำนวน 24 คน และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้าน   พระเนตร) จำนวน 88 คน โดยนายทวีศักดิ์ สีหราช์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และใบ ปพ.1/2 ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลจาก (Mint)


นายทวีศักดิ์ สีหราช์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และใบ ปพ.1/2 ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

เด็กหญิงปรัชษากุล ปลอบโยน นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ตัวแทนนักเรียนของจังหวัดน่าน ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2553 เข้ารับใบ ปพ.1/2 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงปรัชษากุล ปลอบโยน นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ตัวแทนนักเรียนของจังหวัดน่าน ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2553 พร้อมมารดาเข้ารับเกียรติบัตรผู้ปกครองที่อบรมเลี้ยงดูบุตร-กุลธิดาเป็นเลิศทางการศึกษา

นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) เข้าร่วมพิธีจบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศนียบัตรและใบ ปพ.1/2

นายทวีศักดิ์ สีหราช์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

นางอริสา บุญสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบ ปพ.1/2 แก่นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีการศึกษา 2553